การทำงานของชัตเตอร์: ที่ซึ่งการวิ่งมาบรรจบกับการถ่ายภาพและความยั่งยืน

จุดเริ่มต้นและความเป็นมา

พื้นหลัง

จุดเริ่มต้นของชัตเตอร์รันนิ่ง คือ กลุ่มนักวิ่งที่ชื่นชอบและรักการถ่ายภาพ บางท่านเป็นช่างภาพอาชีพที่มาออกกำลังด้วยการวิ่ง บางท่านเป็นเพื่อนนักวิ่งในวงการวิ่งที่มีสนิทสนมกันเป็นส่วนตัว ต่อมาได้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้วยการวิ่งควบคู่กับการถ่ายภาพและได้ก่อตั้งเวปไซต์ชัตเตอร์รันนิ่งขึ้น เพื่อดำเนินงานในด้านการถ่ายภาพงานวิ่ง เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายงานวิ่งต่าง ๆลงในเวปไซด์ และประชาสัมพันธ์งานวิ่ง รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารในวงการวิ่ง ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ความเชื่อถือจากบรรดาเพื่อนๆ นักวิ่งบุคคลในวงการวิ่งเป็นอย่างมาก

วงการวิ่งในปัจจุบัน มีการพัฒนาเติบโตและแพร่หลายในสังคมไทยมากขึ่น จะเห็นได้จากจำนวนนักวิ่งที่มากขี้นโดยเฉพาะนักวิ่ง รุ่นใหม่ คนในวัยหนุ่มสาว วัยทำงานได้ให้ความสำคัญในสุขภาพโดยการหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ซึ่งเราจะพบเห็นได้ตามงานวิ่งที่จัดขึ้นแทบทุกวันอาทิตย์ หรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงเช้ามืดในวันทำงาน ช่วงเย็นหลังเลิกงาน ตามสวนสาธารณะต่าง ๆมีผู้มาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา เกิดการบูมของการวิ่ง และวงการวิ่งอย่างขีดสุดเท่าที่มีมาในอดีต

กิจกรรมการการจัดวิ่งในปัจจุบัน มีให้เห็นในทุกเช้าวันอาทิตย์ (และบางครั้งมีตั้งแต่วันเสาร์) ซึ่งแต่ละงานที่จัดขึ้นรูปแบบ และลักษณะงานมีทั้งส่วนที่เหมือน และแตกต่างกันไปในแต่ละงาน แต่ในความเห็นของทีมชัตเตอร์รันนิ่ง ว่าในหลายๆงาน ยังไม่ใช่การวิ่งที่ตอบโจทย์ของทีมงาน และกลุ่มนักวิ่งกลุ่มใหม่ กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งได้ตรงประเด็นนัก

ชัตเตอร์รันนิ่ง ในบทบาทของผู้ดำเนินงานจัดงานวิ่ง (Organizer)

บริษัท ชัตเตอร์ รันนิ่ง (2014) จำกัด ผู้จัดงานวิ่งที่ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการผู้จัดงานวิ่ง แต่ในทีมผู้บริหารคือกลุ่มคนที่คร่ำหวอด ในวงการวิ่งมาอย่างยาวนาน บางท่านอยู่ในวงการวิ่งมากว่า 25 ปี น้อยสุดในวงการวิ่งก็ยังมากกว่า 10 ปี บางท่านที่มีตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูงในบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ บางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเอกชน หลายท่านคือผู้นำในการจัดงานวิ่งให้กับองค์การและชมรมที่สังกัด ดังนั้นนโยบายและเป้าหมายของบริษัทชัตเตอร์ฯ จึงถูกวางและกำหนดทิศทางอย่างรอบคอบและชัดเจน พร้อมสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มีความสามารถสูงขึ้นมาทำงานให้กับบริษัทฯ

พัน ธะสัญญาของ บริษัท ชัตเตอร์ รันนิ่ง จำกัด

ความมุ่งมั่นของการทำงานของชัตเตอร์

เมื่อนักวิ่ง มาดำเนินงานจัดงานวิ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการให้ดีที่สุด เพื่อนักวิ่ง เพื่อวงการวิ่งและเพื่อสังคมโดยส่วนรวม สิ่งที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการงานวิ่งที่ดี การดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นพันธสัญญาของบริษัท ก็คือ การจัดงานวิ่งที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หรือที่เราเรียกว่า “ Green Running

การจัดงานแบบ Green Running มีรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย แต่สิ่งสำคัญ ก็เพื่อเป้าหมายหลัก คือการรักษ์โลก มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อย่างเช่น ในงานวิ่งแต่ละงาน อาหารที่นำมาเลี้ยงนักวิ่ง มีการใช้ภาชนะโฟมใส่อาหาร ซึ่งภาชนะโฟมนี้ ทำให้เกิด ปริมาณขยะมากขึ้นอีก ขยะเหล่านี้ย่อยสลายในธรรมชาติไม่ได้ ต้องใช้วิธีกำจัด ระบบการกำจัดขยะ ก็ก่อให้เกิดการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศขึ้น ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ระบบสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเป็นลำดับต่อมา ดังนั้น ในการจัดงานวิ่งของชัตเตอร์รันนิ่ง จะหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะโฟมใส่อาหารโดยเด็ดขาด อาหารที่นำมาเลี้ยงจะเป็นอาหารที่จะบรรจุในกล่องกระดาษ ใส่ในถุงผ้า หรือถ้าต้องมีการเลี้ยงอาหารตามซุ้มอาหารในบริเวณงาน ภาชนะที่ใส่อาหารต้องเป็น ลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ กระดาษ หรือผลิตภัณฑ์ ภาชนะ ไบโอ จากชานอ้อย และ จากมันสำปะหลัง เป็นต้น

การจัดงานวิ่งแบบ Green Running นอกจากเรื่องการไม่ใช้ภาชนะโฟมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว งานวิ่งแบบ Green Running ที่บริษัท ชัตเตอร์ฯ ดำเนินงาน แก้วน้ำที่นำมาใช้ตามจุดบริการต่างจะใช้แก้วกระดาษ เพื่อการย่อยสลายในธรรมชาติ รวมทั้งยังให้การสนับสนุนนักวิ่ง หัวใจสีเขียว “แก้วน้ำใบเดียว” โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนักวิ่งหัวใจสีเขียว โดยจะให้การบริการพิเศษตามจุดบริการน้ำ เพื่อลดปริมาณขยะ จากแก้วน้ำ ลดการใช้แรงงานในการเก็บขยะตลอดระยะทางบนเส้นทางการแข่งขันด้วย