โรงพยาบาลสตึก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขประจำอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ ได้มีโครงการจัดกิจกรรม สตึกเลาะริมมูล Spirit of Colorful 2021 ขึ้น ในวันที่ อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาคส่วนราชการและเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Join Now